TÜRKMENISTANYŇ BMG-NIŇ AZYK WE OBA HOJALYK GURAMASY BILEN HYZMATDAŞLYGYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygynyň we ösüşiň esasy» atly Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, alnyp barylýan bilelikdäki iş, şol sanda global derejede oba hojalygynyň ösüşine ýardam bermek hem-de azyk howpsuzlygy meseleleri babatda taslamalar we maksatnamalar boýunça pikir alyşdylar.

Mundan başga-da, FAO-nyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça Türkmenistan bilen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň arasynda taslamalaýyn ylalaşyk meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen döwletiniň daşky gurşawy goramaga, tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmaga gönükdirilen halkara prosesslerdäki işjeň orny bellenildi.

Şeýle-de taraplar gepleşikleriň dowamynda maslahatlaşylan FAO-nyň Türkmenistan tarapyndan goldanylan taslamalary boýunça pikir alyşdylar. Ilatyň azyk üpjünçiligine baha bermek pudagynda öňdebaryjy dünýä tejribelerini ulanmak meselelerine aýratyn üns çekildi.