Türkmenistanyň DIM-niň HGI-de diplomatik protokoly boýunça täze okuw merkezi açyldy

img
img
img
img

2024-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda “Diplomatik protokoly” täze okuw merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Daşary işler ministrliginiň, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň wekilleri we Türkmenistanda akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, ýöriteleşdirilen okuw merkezi, 2023-nji ýylyň 11-nji dekabrynda gol çekilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda döredildi. Täze merkeziň esasy maksatlary, bilim pudagynda giň gerimli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, halkara gatnaşyklary ulgamynda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik edip biljek halkara ülňülerine laýyklykda ökde diplomatik işgärleri taýýarlamakdyr.

Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri institutyň düzümindäki bu täze gurluşyň, diňleýjilerin diňe bir teoretiki bilimleri özleşdirmän, eýsem, döwlet, hökümet, parlament baştutanlarynyň we daşary işler ministrleriniň saparlarynyň uly taýýarlyk we ussat protokol işlerini talap edýändigini göz öňünde tutup, iş ýüzünde protokol çärelerini, köptaraplaýyn halkara forumlary guramaga we geçirmäge tejribede gatnaşarlar.

Şunuň bilen birlikde, R.Meredow, Döwlet Baştutanymyzyň we türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Türkmenistanyň diplomatiýa arkaly halkara gatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulmagyna, şol sanda halkara meýdançasynda Watanyna ýeterlik derejede wekilçilik etmek ukybyna, şeýle hem uly halkara duşuşyklaryny we çärelerini ýokary derejede geçirmek tejribesine aýratyn üns berýändiklerini belledi.

Şu nukdaýnazardan, diplomatlarymyzyň guramaçylyk we protokol işlerinde taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin şeýle çemeleşme döwlet syýasatynyň ugurlarynyň biri we gönüden-göni daşarky düzüm bölegi bolup durýar.

Merkeziň öňde goýlan işleri bilen tanyşmagyň dowamynda, daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryna Daşary işler ministrliginiň diplomatik-protokol işleriniň ösdürilmegine köp ýyllaryň dowamynda türkmen diplomatlaryna daşary ýurtlaryň ýöriteleşdirilen okuw jaýlarynda okamaga mümkinçilikleri döretmek arkaly goşant goşandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.